اولین مرکز تخصصی شیشه های ایمنی خودرو

محاسن ایمن کردن شیشه ها:

1.جلوگیری از سرقت خودرو و یا لوازم داخل خودرو

2.ایمنی سرنشینان در برابر تهاجم ، اعم از  خفت گیری و ناامنی های شهری و جاده ای

3.ایمنی در تصادفات و عدم آسیب پذیری سرنشین خودرو

4.ایمنی در برابر پرتاب و اصابت اشیاء

6.جلوگیری از ورود اشعه UV (ضرر و زیان پوستی و تغییر رنگ لوازم خودرو)