• اولین تولید کننده شیشه های ضد گلوله با ضخامت ۱۰ و ۲۰ میل جهت سلاح سبک (کلت و ام پی 5)

  • اولین تولید کننده شیشه های ضد گلوله با ضخامت ۲۸ میل جهت سلاح  سنگین (کلاشینکف)

  • اولین تولید کننده شیشه های ضد گلوله با ضخامت ۳۸ میل جهت سلاح سنگین (دراگانوف و ژ3)

  • اولین تولید کننده کانکسهای ضد گلوله انتظامات جهت گرید های مختلف بازدارندگی